INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016) - výsledky

Informácie o aktuálnom stave implementácie INSPIRE v SR prináša INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016). Špecifikom tohto ročníka je presun z pôvodne manuálneho monitoringu do automatizovaného monitoringu, ktorý by mal priniesť presnejšie a aktuálnejšie informácie o existencii a dostupnosť priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE za SR.
Legislatívne požiadavky v oblasti INSPIRE monitoringu pre Slovenskú republiku 2017 od roku 2016 boli zabezpečené s prihliadnutím na požiadavky Európskej komisie pre zabezpečovanie údajov v požadovanom formáte xml, so zámerom presunúť doterajší manuálny SK INSPIRE monitoring, zabezpečovaný prostredníctvom Web aplikácie INSPIRE monitoring, na automatizovaný monitoring zabezpečovaný prostredníctvom Národnej vyhľadávacej služby. Tento rok mohli preto Povinné osoby poskytnúť informácie jednou z uvedených možností, pričom následnú integráciu a odoslanie údajov zabezpečilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Z prezentácie vybraných výsledkov SK INSPIRE monitoringu 2017, bol zrejmý medziročný nárast identifikovaných súborov priestorových údajov a služieb. No naďalej je zrejmá potreba zamerania pozornosti na harmonizáciu priestorových údajov a ich poskytovanie štandardizovanými sieťovými službami. Informácie poskytované prostredníctvom INSPIRE monitoringu reprezentujú deklaráciu na plnenie požiadaviek INSPIRE povinnými osobami, pričom MŽP SR, ako gestor implementácie INSPIRE, bude venovať náležitú pozornosť kontrole poskytovaných informácií prostredníctvom dostupných legislatívnych a technických nástrojov. Viac informácií: * [SK INSPIRE monitoring 2017](http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/inspire/monitoring/envwr17qq/) * [Prezentácia vybraných výsledkov z rokovania ES NIPI](https://docs.google.com/presentation/d/1TpWZHkSAO4t_A8yQRl0u0cwtl3J3H3ouXVKHkKPpu8U/edit#slide=id.p11) (29.06.2017)