Smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES)

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín.
Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie [Európskej infraštruktúry priestorových informácií](https://inspire.ec.europa.eu). Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov. Základné princípy INSPIRE: * Údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie. * Možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami. * Priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami. * Priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie. * Jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť. INSPIRE by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve, tak aj za hranicami Spoločenstva. Implementácia v SR Implementácia a prevádzka INSPIRE v Slovenskej republike je realizovaná prostredníctvom [Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie](https://inspire.gov.sk/transpozcia/zakon-o-nipi) (NIPI).